Archiv pro rubriku: Uncategorized

Jak stát pomáhá firmám v době CORONY

Tak jsem se při pátku dozvěděla, jak funguje odklad s placením daně z příjmu. Společnost podala přiznání k dani z příjmů k 1.7.2020 s tím, že daň uhradí do 18.8.2020. Za květen společnost vykázala vysoký nárok na odpočet DPH. A co udělala státní správa? Vydala rozhodnutí, že přeplatek na DPH nevrátí, ale použije na úhradu daně z příjmů splatné k 18.8.2020. Tuto nehoráznost odůvodňuje tím, že v pokynu není nic o tom, že nesmí sebrat přeplatky na jiných daní. Říká se tomu podpora státu v době CORONY.
Z pokynu: Předmětným rozhodnutím, s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-CoV-2… bude fakticky umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň nejpozději do 18. 8. 2020 bez sankce.
Závěr: Podpora státu firmám spočívá v tom, že odloží splatnost  daně z příjmů, aby firmám ulevil a současně si vezmou přeplatek z DPH, aby je zazdil.

Nebo-li  ty co podají přiznání k dani před 18.8.2020 potrestáme tak, že jim sebereme odpočet DPH.

Poučení: Kdo přiznání k dani z příjmu doposud nepodal a má odpočty DPH – rozhodně podávat až dne 18.8.2020.

Jenom nevím, zda je to celé nedomyšlenost, schválnost a nebo klasika: Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

Projekt „Moje daně“

Tak se stalo, že celá novela daňového řádu šla vniveč. Díkybohu. Přes PR vedenou Ministerstvem financí měla novela velkou ambici citelně omezit již tak skromná práva daňových subjektů –  například zrušení toleranční doby 3 dnů pro placení daně, prodloužení lhůty pro vracení nadměrných odpočtů DPH na 45 dnů, neexistenci lhůty pro vyjádření k výsledku kontroly… … Včera 27.4.2020 schválila vláda nový návrh novely, kde zohlednila připomínky Komory daňových poradců. Toleranční lhůty by měly být zachovány, odpočty DPH do 30 dnů, formuláře přiznání  budou stanoveny vyhláškou, na vyjádření k výsledku daňové kontroly musí být dána lhůta, nově navržena možnost prominutí pokut….atd.  Tak snad i parlament zažije rozumu a  v daních dojde alespoň k malému  pozitivnímu posunu.

Jak je to se závazností formulářů pro daňová přiznání?

Ústavní soud vydal velmi zajímavý nález, kde konstatoval, že Finanční správa postupuje nezákonně, když požaduje vyplnění daňových přiznání a dalších vydaných tiskopisů. Ústavní soud říká, že pokud stát po občanovi něco chce, tak to musí stanovit zákonem. Zveřejnění tiskopisu na serveru Finanční správy zákonem určitě není.  Jak je to s uloženými pokutami  za nesprávnosti a neúplnosti v podaných přiznáních? Podle mého názoru nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti, která nebyla   uložena zákonem.

Nejvyšší správní soud kritizuje Finanční správu za odměny z doměřených daní

Motivaci úředníků Finanční správy na výši doměřené daně zkritizoval Nejvyšší správní soud.  Již v lednu 2019 uvedla paní ministryně financí  Ing. Alena Schillerová v odpovědi na interpelaci pana poslance Ing. Vojtěcha Munzara , že taková motivace  úředníků je  zjevnou podjatostí. Tato motivační praxe, podle mého názoru, zjevně stále pokračuje. Finanční úřady své postupy neustále přitvrzují se zjevným cílem doměření daně. Kritizuje-li  současnou praxi už i Nejvyšší správní soud, snad se blýská na příznivější časy.  Finanční správa svou praxi nezmění sama od sebe, proto  všichni, kdo nechceme  být snadnou kořistí  v rukou motivovaných úředníků, hledejme cesty jak svá práva ochránit a uhájit. Jinak se změny nedočkáme.

Ústavní soud poučil finanční úřad jak má postupovat při vyměření a vrácení opočtu DPH

Odpočet DPH, hlavně ten ve  vyšších částkách bývá spojen se snahou finanční správy o „posunutí“ termínu jeho výplaty.  Finanční správa to dělá tak, že zahájí postup k odstranění pochybností ve věci nadměrného odpočtu. Takové řízení může trvat i několik let. Nadměrný odpočet je potom zadržen v plné výši přesto, že rozporovaný nárok na odpočet tvoří třeba pouhé promile celkového nárokovaného odpočtu. Ústavní soud vzkázal finanční správě, že může zadržet pouze rozporovanou část odpočtu, nikoliv zadržet odpočet celý. Braňme se.

Očekávané „snížení“ administrativní zátěže podnikatelů

Obsahem sněmovního tisku č. 206 je návrh na zavedení pokut pro plátce DPH, kteří mají povinnost podávat kontrolní hlášení. Vypadá to, že v české republice bude zakázáno udělat jakoukoliv chybu, každá chyba bude „spravedlivě“ potrestána pokutou až 500 000 Kč. Ve státě, kde beztrestní daňoví úředníci chybným postupem při vydávání zajišťovacích příkazů zlikvidovali spousty prosperujících firem, bude každý plátce povinen uhradit likvidační pokutu za každé drobné opomenutí. Jde o zavedení trestání  omylů a neúmyslných chyb podnikatelů. Ani ministerstvo financí se účelem novely nijak netají – viz. Citovaný sněmovní tisk: „Cílem navržené právní úpravy § 101h odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty je tedy umožnit správci daně uložit pokutu do 500 000 Kč v případě, že nelze uložit pokutu podle odstavců 1 a 2 téhož ustanovení.“   … To není vtip to je česká realita.

Exekuce bez předchozího vyrozumění o nedoplatku je nezákonná

Podle názoru KS v Otravě vyjádřeném v rozsudku 22 Af 2/2017, je exekuce provedená bez předchozího vyrozumění poplatníka o výši dlužné daně nebo úroků nezákonná. Krajský soud je toho názoru, že pokud správce daně nemá podložené důvody, které by nasvědčovaly neochotě či neschopnosti daňového subjektu uhradit nedoplatek na daních  dobrovolně, je povinen mu poskytnout  přiměřenou lhůtu k dobrovolné úhradě a nesmí ihned přikročit k exekuci, jak se, bohužel, v poslední době  děje  a to i u zcela bagatelních částek dlužné daně, kdy náklady  exekuce  řádově převyšují exekuovanou částku. Uvedený rozsudek je tak cenným návodem možné obrany.

Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka nabyvatele

Finanční správa  připustila, že bude respektovat průlomové rozsudky 4 Afs 88/2017–35, a 7 Afs 301/2016 – 70 k dani za nabytí nemovitých věcí a vyměřovat daň ze základu bez daně z přidané hodnoty. Veškerá daňová přiznání, která doposud nebyla prekludována, tj. do tři let od povinnosti podat daňové přiznání mohou být revidována a část daně vrácena.

Změny v paušálních výdajích po novele zákonem 170/2017 Sb.

Novela zákona o daních z příjmů číslo 170/2017 Sb., která mění zákon o daních z příjmů ve věci výdajových paušálů snižuje limitní výši paušálních výdajů tak, že pro uplatnění plné výše paušálních výdajů (30 %, 40 %, 60 % a 80 % z dosažených příjmů) se vychází ze snížené limitní výše příjmů 1 mil. Kč, do novely platila limitní výše příjmů pro výdajový paušál  2 mil. Kč.

Novela dále stanoví, že i poplatník, který je účetní jednotkou, vede tzv. „podvojné účetnictví“ vychází při stanovení paušálních výdajů z evidence příjmů podle § 7 odst. 8 ZDP, a nikoliv z výnosů vykazovaných ve vedeném účetnictví. Nebo-li pro účely paušálních výdajů se vždy vychází ze skutečně inkasovaných příjmů.

Pro zdaňovací období roku 2017 při uplatňování výše paušálních výdajů, přicházejí do úvahy dvě možné  varianty:

  • buď vyjde poplatník z původního limitu výdajových paušálů 2 mil. Kč a potom nesmí uplatnit slevu na manželku ani na děti, pokud součet dílčích základů z podnikání ( § 7) a nájmu ( 9)  ZDP, u kterých byly uplatněny paušální výdaje, je vyšší než 50 % celkového základu daně
  • nebo vyjde z nového limitu  výdajových paušálů 1 mil. Kč a může uplatnit slevu na manželku a děti  i v případě že příjmy z podnikání když součet dílčích základů z podnikání (§7) a nájmu (§9) je vyšší než 50% z celkového základu daně

Za rok 2017 je  ještě možné zvolit nižší  variantu daně.