Exekuce bez předchozího vyrozumění o nedoplatku je nezákonná

Podle názoru KS v Otravě vyjádřeném v rozsudku 22 Af 2/2017, je exekuce provedená bez předchozího vyrozumění poplatníka o výši dlužné daně nebo úroků nezákonná. Krajský soud je toho názoru, že pokud správce daně nemá podložené důvody, které by nasvědčovaly neochotě či neschopnosti daňového subjektu uhradit nedoplatek na daních  dobrovolně, je povinen mu poskytnout  přiměřenou lhůtu k dobrovolné úhradě a nesmí ihned přikročit k exekuci, jak se, bohužel, v poslední době  děje  a to i u zcela bagatelních částek dlužné daně, kdy náklady  exekuce  řádově převyšují exekuovanou částku. Uvedený rozsudek je tak cenným návodem možné obrany.