Kontrolní hlášení u Ústavního soudu rozhodnuto

Ústavní soud sice částečně vyhověl ústavní stížnosti ke kontrolním hlášením,  ale zároveň shledal, že povinnost plátce DPH podávat kontrolní hlášení je s ústavou v souladu, byť je rozsah požadovaných údajů stanoven nikoliv zákonem ale pouze formulářem, protože údaje vyžadované kontrolním hlášením lze považovat za nezbytné pro dosažení cíle správy daní. Ústavní  soud to vyřešil tak, že ustanovení § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty k 31. 12. 2017 zrušil, protože podle jeho názoru by okamžitým zrušením tohoto ustanovení ztratila smysl celá právní úprava kontrolního hlášení.  Je  tak na Ministerstvu financí, aby zákon o DPH k 1.1. 2018 nějak znovelizovalo.  Pokuty za porušení povinnosti souvisejícími  s kontrolním hlášením jsou podle Ústavního soudu v pořádku. Tomu nerozumím, protože platí-li ústava, potom by mělo platit, že sankci lze uložit pouze za porušení zákona. U kontrolního hlášení jsou ukládány sankce za případné nesplnění povinnosti stanovené pouze formulářem a přesto je pokuta uložena v souladu se zákonem  – viz. bod 69 Nálezu Ústavního soudu  Pl. ÚS 32/15. Pozitivní nicméně je, že pouhé odeslání výzvy na email daňového subjektu není sto zahájit řízení (bod 72 a 73). Ústavní soud shledal rozpor s ústavním pořádkem u ustanovení § 101g odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty a toto ustanovení  zrušil s účinností ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů. Pokud je zrušené ustanovení v rozporu s ústavou, muselo být v rozporu od počátku a případné uložené sankce by měly být zrušeny.