O podvodu na dani z přidané hodnoty se zřetelem ke všem okolnostem jste mohli nebo nemohli vědět ?

Běžný text výzvy na prokázání nároku na odpočet DPH ze strany správce daně….“ u nároku na odpočet daně uplatněného z přijatých zdanitelných plnění na základě níže uvedených daňových dokladů, prokažte přijetí interních kontrolních mechanismů a relevantních opatření, aby v případě odhalení podvodného jednání nevznikly pochybnosti, že jste o podvodu na dani z přidané hodnoty se zřetelem ke všem okolnostem nemohli vědět. Tyto skutečnosti prokažte ve vazbě na zjištěné nestandardní okolnosti obchodních případů. Správcem daně zjištěné skutečnosti o podvodu na dani z přidané hodnoty a zjištěné nestandardní okolnosti vztahující se k přezkoumávaným obchodním transakcím jsou uvedeny v odůvodnění tohoto rozhodnutí…..“ A běžný postup Generálního finančního ředitelství při nákupu ? ….. zjevně nelze, ani při velmi profesionální péči  odhalit karuselový podvod když to nedokáže ani Generální finanční ředitelství…….